How to Activate UAN Number and How to know EPF Account  Details

      
              In this article, I teach you. How to Activate UAN Number and How to know EPF Account  Details? 

Some information about EPFO

              EPFO is a Social Security Scheme for Employees launched by the Government of India in 1952. If more than 20 employees are working in a factory or an organization, they get the benefit of this scheme. Every month 12% of the employee's basic salary is deposited by the employee and his employer in his provident fund i.e. PF account. Apart from the fact that this Employees Fund pays employees as much as they have in that account at the time of retirement, it has 2 more benefits. They are as follows

1. Employees Pension Scheme
2. Employees Deposit Linked Insurance Scheme

Under the EPFO ​​scheme, there may be a change in the interest of the employee's account balance. After the death of the employee, his provident fund is given to his family. It is overseen by a provident fund organization.


 Some information about UAN number.
                  UAN (UNIVERSAL ACCOUNT NUMBER) is a 12 digit number given to each employee by the provident fund association. This is the account number of your provident fund account. This number allows you to keep track of your provident fund accounts.How to activate UAN number.
                 You can activate your UAN number manually on your mobile. For this, you want to follow the following steps.1. First, you need to open the Chrome Browser on your mobile. And do EPFO Search in it.


 2. Then click on the first result from the result you got.  3. After that, you want to select Crome's Screen Dekstop Site.

                
4. After that, you want to click on For Employees in services.


5. Now you want to click on Member UAN / Online Services.6. Now you want to click on Active UAN.


7. After clicking on Active UAN, you have to fill in your information. So from there you select Aadhar number and enter your Aadhar number.


8. Now you have to enter your name under the Aadhaar number and remember that the name you entered should match the name on your Aadhaar.9. Below your name you want to enter your date of birth and your date of birth should also match your base father's date of birth.10. Enter your mobile number below your date of birth and note that the mobile number you entered must be linked to your Aadhaar.


11. After filling in the complete information, enter Captcha below.12. After entering Captcha, click on Authenticate.13. After clicking on Authenticate, click on the Agree column.


14. If you have received OTP on your mobile till now, click on the OTP column and enter the OTP.15. After entering the OTP, click on Validate OTP and Authenticate.16. After OTP Verification, your UAN number will be activated and your UAN number will be notified to you through Massage.


If you try to login with your UAN number and password, it will not happen now. It will take 6 hours for your UAN number to be fully activated, then you can log in after 6 hours.

How to get your own UAN number and account information.
    Here are 3 ways to get your UAN number and your provident account information.

1. Via SMS
  You can get your account information by sending an SMS to the Provident Fund (EPF). For this you have SMS "EPFOHO UAN" on 7738299899 then you will be informed about your account information via SMS.

2. Via Missed Call
    
     You can also get the information of your PF account by making a Missed Call to the Provident Organization, for which you have to make a Missed Call on 011-22901406, and then you will be informed of your account information via SMS.
                                                                                                          


  मराठी अनुवाद     
 

यूएएन नंबर कसा सक्रिय करावा आणि ईपीएफ खात्याचा तपशील कसा जाणून घ्यावा

                     या लेखात मी तुम्हाला शिकवतो. यूएएन क्रमांक कसा सक्रिय करावा आणि ईपीएफ खात्याचा तपशील कसा जाणून घ्यावा?

EPFO बद्दल काही माहिती 
              EPFO  म्हणजेच  कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी हि भारत सरकार द्वारे नोकरदारांसाठीं  १९५२ मध्ये चालू   करण्यात आलेली एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. जर एखादया कारखान्यामध्ये  किंवा एखाद्या  संस्था मध्ये  जर २० पेक्षा  अधिक कर्मचारी कार्यरत असतील तर त्यांना  ह्या योजनेचा फायदा मिळत असतो. दरमहा कर्मचाऱ्यांच्या मुळावेतनाच्या १२% निधीं हा कर्मचाऱ्याकडून आणि त्याच्या मालकाकडून त्याचा भविष्यनिर्वाह निधी मध्ये म्हणजेच PF खात्यात जमा करण्यात येतो.  या कर्मचारी निधी द्वारे कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्तीच्या वेळेस त्या खात्यातील इतकं त्यांना दिली जाते या व्यतिरिक्त त्याचे २ फायदे अधिक आहे. ते पुढील प्रमाणे 
  • कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना ( Employees Pension Scheme )
  • कर्मचारी ठेवीशी निगडित विमा योजना (Employees Deposit Linked Insurance Scheme)
EPFO  च्या योजने अंतर्गत कर्मचाऱ्याच्या खात्यातजाम असलेल्या रिकामे वरच्या व्याजात बदल होऊ शकतो. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याची भविष्यनिर्वाह निधी हि त्याच्या परिवाराला देण्यात येते. भविष्यनिर्वाह निधी संस्था हि यावर देखरेख ठेवते. 


 UAN क्रमांक बद्दल  काही माहिती  
                  UAN ( UNIVERSAL ACCOUNT NUMBER ) हा १२ अंकी क्रमांक प्रत्येक कर्मचाऱ्याला भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून दिला जातो. जो कि तुमचा भविष्य निर्वाह निधी च्या खात्याचा खाते क्रमांक असतो. या क्रमांकाद्वारे तुम्ही तुमच्या भविष्य निर्वाह निधी च्या खात्या वर लक्ष ठेऊ  शकता. UAN क्रमांक Active कसा करावा.
                 तुम्ही तुमचा हा UAN क्रमांक तुम्ही स्वतः तुमच्या मोबाइलला च्या मदतीने Activate करू शकता.   यासाठी तुम्हाला खालील Steps Follow करायच्या आहे.

  1. प्रथम तुम्हाला तुमच्या मोबाइलला मधील Crome  Browser उघडायचे आहे. आणि त्यामध्ये EPFO  Searchकरायचे आहे.
२. यानंतर तुम्हाला मिळालेल्या परिणामातून प्रथम परिणामावर Click करा.


३. यानंतर तुम्हाला Crome ची स्क्रीन Dekstop Site निवडायची आहे.
४. यानंतर तुम्हाला services मधील For Emplyees वर Clik करायचे आहे.


५. आता तुम्हाला Member UAN / Online Services वर Click  करायचे आहे.

६. आता तुम्हाला Active UAN  वर क्लिक करायचे आहे.
७. Active UAN वर Clock  केल्यावर तुम्हाला तुमची माहिती भरावी लागेल. तर त्यातून तुम्ही  आधार क्रमांक निवडा वर तुमचा आधार क्रमांक प्रविष्ट करा.
८. आता तुम्हाला आधार क्रमांकाच्या खाली तुमचे नाव प्रविष्ट कार्यतचये आहे आणि लक्षात ठेवा कि तुम्ही प्रविष्ट केलेले नाव तुमच्या आधार वरील नावाशी जुळले पाहिजे.
९. तुमचे नावाचा खाली तुम्हाला तुमची जन्मतारीख प्रविष्ट करायची आहे आणि तुमची जन्मतारीख देखील तुमच्या आधार वडील जन्मतारखेशी जुळले पाहिजे.

१०. तुमच्या जन्मतारखेच्या खाली तुम्हाला तुमचा मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करा आणि लक्षात ठेवा कि तुम्ही प्रविष्ट केलेला मोबाइल क्रमांक तुमच्या आधारशी लिंक असला पाहिजे.

११. पूर्ण माहिती भरून झाल्या वर  खाली Captcha प्रविष्ट करा.
१२. Captcha  प्रविष्ट केल्यांनतर Authinticate वर क्लिक करा.


१३. Authanticate वर Click  केल्यानंतर Agree च्या रकान्यात Click करा.


१४.आतापर्यंत तुमच्या मोबाइलला वर  OTP  आलेला असेल तो  OTP तम्ही OTP च्या रकान्यात Click करा.


१५. OTP प्रविष्ट केल्यानंतर Validate OTP and Authenticate वर Click करा.

 
१६. OTP   Verification झाल्यावर तुमचा UAN क्रमांक Activet करण्यात येईल आणि तुमचा UAN क्रमांक तुम्हाला Massage  द्वारे कळवण्यात येईल.

तुम्ही जर तुमच्या UAN क्रमांकाद्वारे आणि Password द्वारे Login करण्याचा प्रयत्न करशील तर तो आता होणार नाहीं तुमचा UAN क्रमांक पूर्णपणे Activate होण्यास ६ तास लागतील तर तुम्ही ६ तासानंतर Login करू शकता.

स्वतःचा UAN क्रमांक आणि खात्याची माहिती  कशी मिळवावी.
    तुम्हाला तुमच्या UAN क्रमांक आणि तुमच्या भविष्य निर्वाह खात्याची माहिती मिळवण्या साठी ३ मार्ग आहे खालील प्रमाणे.

१. SMS द्वारे 
  तुम्ही तुमच्या खात्याची माहिती भविष्य निर्वाह संघटनेला (EPF ) SMS करून   मिळवू शकता. त्यासाठी  तुम्हाला 7738299899 या क्रमांकावर " EPFOHO UAN "   SMS   आहे  नंतर तुम्हाला तुमच्या खात्याची माहिती SMS द्वारे कळवण्यात येईल.

२. Missed Call द्वारे 
    
     तुम्ही तुमच्या PF खात्याची माहिती भविष्य निर्वाह संघटनेला Missed Call करून देखील मिळवू शकता, त्यासाठी तुम्हाला 011-22901406 वर Missed Call  करावे लागेल त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या खात्याची माहिती SMS द्वारे कळवण्यात येईल.
                  
हिंदी अनुवाद 


यूएएन नंबर कैसे सक्रिय करें और ईपीएफ खाता विवरण कैसे जानें

              इस अनुच्छेद में मैं आपको सिखाता हूँ। यूएएन नंबर कैसे सक्रिय करें और ईपीएफ खाता विवरण कैसे जानें?
      
EPFO के बारे में कुछ जानकारी

              EPFO 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यदि 20 से अधिक कर्मचारी किसी कारखाने या संगठन में काम कर रहे हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है। हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन का 12% कर्मचारी और उसके नियोक्ता द्वारा उसके भविष्य निधि यानी पीएफ खाते में जमा किया जाता है। इस तथ्य के अलावा कि यह कर्मचारी कोष कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय जितना खाते में है, उसका भुगतान करता है, इसके 2 और लाभ हैं। वे इस प्रकार हैं

1. कर्मचारी पेंशन योजना
2. कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना

ईपीएफओ योजना के तहत, कर्मचारी के खाते की शेष राशि के ब्याज में बदलाव हो सकता है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उसका भविष्य निधि उसके परिवार को दिया जाता है। एक भविष्य निधि संगठन द्वारा इसकी देखरेख की जाती है।


 UAN नंबर के बारे में कुछ जानकारी।
                  UAN (UNIVERSAL ACCOUNT NUMBER) भविष्य निधि संघ द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को दिया गया 12 अंकों का नंबर है। यह आपके भविष्य निधि खाते की खाता संख्या है। यह संख्या आपको अपने भविष्य निधि खातों पर नज़र रखने की अनुमति देती है।UAN नंबर एक्टिवेट कैसे करें।
                 आप अपने यूएएन नंबर को अपने मोबाइल पर मैन्युअल रूप से सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए आप निम्न चरणों का पालन करना चाहते हैं।1. सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउजर को खोलना होगा। और इसमें EPFO ​​Search करे     
                                                                                                      

 2. इसके बाद आपको मिले रिजल्ट में से पहले रिजल्ट पर क्लिक करें।  3. इसके बाद आप Crome की स्क्रीन Dekstop साइट को चुनना चाहते हैं।

                
4. इसके बाद आप For Employees in Services पर क्लिक करना चाहते हैं।


5. अब आप मेंबर UAN / Online Services पर क्लिक करना चाहते हैं।6. अब आप Active UAN पर क्लिक करना चाहते हैं।


7. एक्टिव यूएएन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जानकारी भरनी है। तो वहां से आप Aadhar नंबर सेलेक्ट करें और अपना Aadhar नंबर डालें।


8. अब आपको अपना नाम आधार नंबर के तहत दर्ज करना होगा और याद रखना चाहिए कि आपके द्वारा दर्ज किया गया नाम आपके आधार पर नाम से मेल खाना चाहिए।

         

9. अपने नाम के नीचे आप अपनी जन्मतिथि दर्ज करना चाहते हैं और आपकी जन्मतिथि आपके आधार पिता की जन्म तिथि से भी मेल खाना चाहिए।10. अपनी जन्मतिथि के नीचे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ध्यान दें कि आपके द्वारा दर्ज किया गया मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए।


11. पूरी जानकारी भरने के बाद, नीचे कैप्चा दर्ज करें।12. Captcha दर्ज करने के बाद, Authenticate पर क्लिक करें।13. Authenticate पर क्लिक करने के बाद Agree कॉलम पर क्लिक करें।


14. यदि आपने अब तक अपने मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त किया है, तो ओटीपी कॉलम पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें।15. OTP डालने के बाद Validate OTP और Authenticate पर क्लिक करें।16. ओटीपी सत्यापन के बाद, आपका यूएएन नंबर सक्रिय हो जाएगा और आपका यूएएन नंबर आपको मालिश के माध्यम से सूचित किया जाएगा.


यदि आप अपने यूएएन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करने का प्रयास करते हैं, तो यह अब नहीं होगा। आपके यूएएन नंबर को पूरी तरह से सक्रिय होने में 6 घंटे का समय लगेगा, फिर आप 6 घंटे बाद लॉगिन कर सकते हैं।

अपना स्वयं का UAN नंबर और खाता जानकारी कैसे प्राप्त करें।
    यहां आपके यूएएन नंबर और आपके भविष्य के खाते की जानकारी प्राप्त करने के 3 तरीके हैं।

1. एसएमएस
  आप भविष्य निधि (ईपीएफ) पर एसएमएस भेजकर अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 7738299899 पर "EPFOHO UAN" एसएमएस है फिर आपको एसएमएस के माध्यम से आपके खाते की जानकारी दी जाएगी।

2. वाया मिस्ड कॉल
    
     आप अपने पीएफ खाते की जानकारी प्रोविडेंट संगठन को मिस्ड कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 011-22901406 पर मिस्ड कॉल करना होगा और फिर आपको एसएमएस के माध्यम से आपके खाते की जानकारी दी जाएगी।

How to Activate UAN Number and How to know EPF Account Details | यूएएन नंबर कैसे सक्रिय करें और ईपीएफ खाता विवरण कैसे जानें | यूएएन नंबर कसा सक्रिय करावा आणि ईपीएफ खात्याचा तपशील कसा जाणून घ्यावा How to Activate UAN Number and How to know EPF Account  Details | यूएएन नंबर कैसे सक्रिय करें और ईपीएफ खाता विवरण कैसे जानें |  यूएएन नंबर कसा सक्रिय करावा आणि ईपीएफ खात्याचा तपशील कसा जाणून घ्यावा Reviewed by Rudr Patil on May 09, 2020 Rating: 5

No comments:

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.